Regulamin kodów rabatowych dostępnych na Muzyczny.pl

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania kodów rabatowych sprzedaży w sklepie https://muzyczny.pl prowadzonym przez M.Ostrowski Sp. J. z siedzibą w Błonie, ul. Muzyczna 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069431, NIP 899-24-29-726, tel. 71 79 74 600, adres e-mail sklep@muzyczny.pl (zwaną dalej „Muzyczny.pl”).


I. Słownik pojęć używanych w Regulaminie:

1. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, do zrealizowania w sklepie internetowym https://muzyczny.pl prowadzonym przez M.Ostrowski Sp. J., poprzez zniżkę:
- procentową na wartość koszyka,
- procentową na wartość towarów z danej grupy asortymentowej,
- procentową na dany produkt,
- kwotową na wartość koszyka,
- kwotową na wartość towarów z danej grupy asortymentowej,
- kwotową na dany produkt

2. Zniżka procentowa na wartość koszyka – zniżka procentowa jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówionych towarów.

3. Zniżka procentowa na wartość towarów z danej grupy asortymentowej – zniżka procentowa jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia towarów z danej grupy asortymentowej. Zniżka naliczana jest od wartości zamówionych towarów z danej grupy asortymentowej.

4. Zniżka procentowa na dany produkt – zniżka procentowa jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia danego towaru. Zniżka naliczana jest od wartości zamówionego towaru.

5. Zniżka kwotowa na wartość koszyka – zniżka wyrażona w PLN jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia.
.
6. Zniżka kwotowa na wartość towarów z danej grupy asortymentowej – zniżka wyrażona w PLN jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia towarów z danej grupy asortymentowej. Zniżka naliczana jest od wartości zamówionych towarów z danej grupy asortymentowej.

7. Zniżka kwotowa na dany produkt – zniżka wyrażona w PLN jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia danego towaru. Zniżka naliczana jest od wartości zamówionego towaru.


II. Zasady udzielania kodów rabatowych

1. Udostępnienie kodu rabatowego może nastąpić w formie listu elektronicznego, wiadomości tekstowej (SMS), lub poprzez akcję promocyjną organizowaną przez Muzyczny.pl.

2. Kody rabatowe można wykorzystać tylko podczas zakupów w sklepie internetowym https://muzyczny.pl.

3. Z Kodów rabatowych nie można skorzystać przy zakupach w sklepie stacjonarnym Muzyczny.pl.

4. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego jest dobrowolne.

5. Aby skorzystać z Kodu rabatowego wystarczy wpisać podany ciąg znaków alfanumerycznych w polu „wpisz kod rabatowy” na stronie "koszyka" https://muzyczny.pl/koszyk.pl a następnie użyć przycisku "Użyj".

6. Klient nie musi wykorzystywać przekazanego kodu rabatowego podczas zakupów w sklepie internetowym. Wystarczy nie wpisywać Kodu w polu „wpisz kod rabatowy” na stronie "koszyka" https://muzyczny.pl/koszyk.pl.

7. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 5 polu spowoduje aktywację zniżki w zależności od rodzaju kodu rabatowego.

8. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że na jedno zamówienie można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

9. Kody rabatowe nie obejmują towarów oznaczonych jako:
- promocja
- wyprzedaż
- poekspozycyjne
- zestaw


Oznacza to, że na w/w towary nie naliczy się zniżka.

10. Kody rabatowe nie obejmują towarów poniższych marek (producentów):
- Charvel
- EVH
- Fender
- Gretsch
- Jackson
- Squier
- Yamaha

Oznacza to, że na towary w/w marek nie naliczy się zniżka.

11. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami w sklepie. Oznacza to, że na towary objęte innymi akcjami promocyjnymi nie naliczy się zniżka.

12. Kod rabatowy nie łączy się z indywidualnymi rabatami Klientów.

13. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.

14. Każdy kod rabatowy ma określone:
- czy jest jednorazowego użytku
- czy jest wielokrotnego użytku
- datę ważności - po jej upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodu.

15. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

16. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami procentowymi lub kwotowymi udzielanymi przez właściciela sklepu https://muzyczny.pl

17. W przypadku zwrotu towarów zakupionych z użyciem kodu rabatowego, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na dokumencie sprzedaży.


III. Reklamacje

Wszelkie reklamacje na towary zakupione z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie znajdującym się na stronie: https://muzyczny.pl/regulamin.html


IV. Postanowienia końcowe

1. Muzyczny.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej https://muzyczny.pl

2. Muzyczny.pl zastrzega sobie prawo do unieważnienia kodów rabatowych bez podawania przyczyny.

3. Wszelką korespondencję dotyczącą regulaminu należy kierować na adres M.Ostrowski Sp. J., al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław lub na adres mailowy sklep@muzyczny.pl

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wrocław dnia 10.11.2016